Wednesday, 9 November 2016

Sri Hari namaashtakam in English | Pujalu nomulu vratalu

                        Sri Hari namaashtakam 

  Sri Hari namaashtakam in English,vishnu images

Sri Hari namaashtakam in English


1.Sri kesavachyutha mukunda radangapane
  govinda madhava janardhana dhanavare
  narayanamarapathe srijagannivasa
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

2.Sri deva deva madhusudhana saranga pane
  damodhararnva nikethana kaida bhaare
  viswambharabharana bhooshitha bhumipala
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

3.Sri padma lochana gada dhara padmanabha
  padmesha padma pada pavana padma pane
  peethambara ambara ruche ruchiravathara
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

4.Srikantha kousthubha dhararthi harabjapane
  vishno trivikrama maheedhara dharma setho
  vaikunta vasa vasudhadhipa vasudeva
  jihve japethi sathatham maduraksharani ||

5.Sri narasimha narakanthaka, kanthamurthe
  lakshmipathe garudavahana sesha sayin
  kesi pranasana sukesi kireeta moule
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

6.Sri vathsa lanchana surarshabha shankapane
  kalpantha varidhi vihara hare murare
  yagnesa yagnamaya yagnabhugadhi deva
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

7.Sri rama ravana ripo raghu vamsa ketho
  sithapathe dasaradathmaja rajasimha
  sugreevamithra mruga vedhana chapa bane
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

8.Sri krishna vrushnivara yadhava radhikesa
  govardhanodharana kamsa vinasa soure
  gopala venu dhara pandu suthaika bandho
  jihve japethi sathatham maduraksharani||

9.Ithyashtakam bhagavatha sathatham naro yo
  namangitham patathi nithya mananya chetha
  vishno param padamupaithi punarna jathu
  mathu payodhara rasam pibadeeha sathyam||

Click here to download

No comments:

Post a Comment