Tuesday, 29 November 2016

Ashta Lakshmi Stotram in English | Pujalu nomulu vratalu

                         Ashta Lakshmi Stotram 

Ashta Lakshmi Stotram in English,lakshmi images


                 Ashta Lakshmi Stotram in EnglishAdi Lakshmi
Sumanasa vandhitha madhavi
Chandra sahodhari hemamaye
Munigana manditha moksha pradhayini
manjula bhashini veda nuthe
Pankaja vasini deva supoojitha
sadguna varshani santhiyuthe
Jaya jaya hey madhusoodhana kamini
Adhilakshmi sada palaya maam

Dhanya Lakshmi 
Ayio kali kalmasha nasini kamini
Vaidhika roopini veda maye
Ksheera samudhbhava mangala roopini
Manthra nivasini manthranuthe
Mangala dhayini ambuja vasini
deva ganarchitha padayuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dhanyalakshmi sada palaya maam.

Dairya Lakshmi
Jaya vara varnani vaishnavee
Bhargavi, manthra swaroopini manthra maye
Suragana poojitha seegra phala pradha
Jnana vikasini sasthranuthe
Bhava bhaya harini papa vimochini
Sadu janarchitha pada yuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dairyalakshmi sada palaya maam.

Gaja Lakshmi
Jaya jaya durgathi nasini kamini
Sarva phala pradha sastra maye
Rathha gaja thuraga padathi samavrutha
Parijana manditha lokanuthe
Harihara brahma supoojitha sevitha
Thapa nivarini pada yuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Gajalakshmi sada palaya maam.

Santana Lakshmi
Ayi kagha vahini mohini chakrini
raga vivrdhni jnanamaye
Gunagana varidhi loka hithaishini
Swara saptha bhooshitha gana nuthe
Sakala surasura deva muneeswara
Manhava vandhitha padayuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

Vijaya Lakshmi
Jaya kamalasini sadgathi dayini
jnana vikasini ganamaye
Anudina marchitha kumkuma dhoosara
bhooshitha vaasitha vadhyanuthe
Kanakadhara sthuthi vaibhava
vanditha shankara desika manyapathe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vijayalakshmi sada palaya maam.

Vidhya Lakshmi
Pranatha sureswari bharathi bhargavi
shoka vinasini rathna maye
Mani maya bhooshitha karma vibhooshana
Santhi samavrutha hasyamukhe
Nava nidhi dhayini kalimala harini
Kamitha phalapradha hasthayuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vidhyalakshmi sada palaya maam.

Dhana Lakshmi 
Dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi
dundubhi nada supoornamaye
Ghumaghuma ghumaghuma ghumaghuma
Sankha ninadha suvadhyanoothe
Veda puranethihasa supoojitha
Vaidhika marga pradarsayuthe
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Danalakshmi sada palaya maam.


Click here to download

No comments:

Post a Comment