Friday, 28 October 2016

Sree Vishnu stavaraja in Telugu | Pujalu nomulu vratalu

               Sree Vishnu stavaraja in Telugu
Sree Vishnu stavaraja  in Telugu

                Sree Vishnu stavaraja  

  పద్మోవాచ
1.యోగేన సిద్ధవిబుధైః పరిభావ్యమానం
  లక్ష్మ్యాలయం తులసికాచితభక్తభృంగమ్ |
  ప్రోత్తుంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం
  గంగారసం హరిపదాంబుజమాశ్రయేఽహమ్ ||

2.గుంభన్మణిప్రచయఘట్టితరాజహంస
  సింజత్సునూపురయుతం పదపద్మవృందమ్ |
  పీతాంబరాంచలవిలోలచలత్పతాకం
  స్వర్ణత్రివక్రవలయం చ హరేః స్మరామి ||

3.జంఘే సుపర్ణ గళ నీలమణిప్రవృద్ధే
  శోభాస్పదారుణమణిద్యుతిచుంచుమధ్యే |
  ఆరక్తపాదతలలంబనశోభమానే
  లోకేక్షణోత్సవకరే చ హరేః స్మరామి ||

4.తే జానునీ మఖపతేర్భుజమూలసంగ-
  రంగోత్సవావృత తటిద్వసనే విచిత్రే |
  చంచత్పతత్రిముఖనిర్గతసామగీత
  విస్తారితాత్మయశసీ చ హరేః స్మరామి ||

5.విష్ణోః కటిం విధికృతాంతమనోజభూమిం
  జీవాండకోశగణసంగదుకూలమధ్యామ్ |
  నానాగుణప్రకృతిపీతవిచిత్రవస్త్రాం
  ధ్యాయే నిబద్ధవసనాం ఖగపృష్ఠసంస్థామ్ ||

6.శాతోదరం భగవతస్త్రివళిప్రకాశ-
  మావర్తనాభివికసద్విధిజన్మపద్మమ్ |
  నాడీనదీగణరసోత్థసితాంత్రసింధుం
  ధ్యాయేఽండకోశనిలయం తనులోమరేఖమ్ ||

7.వక్షః పయోధితనయాకుచకుంకుమేన
  హారేణ కౌస్తుభమణిప్రభయా విభాతమ్ |
  శ్రీవత్సలక్ష్మ హరిచందనజప్రసూన-
  మాలోచితం భగవతః సుభగం స్మరామి ||

8.బాహూ సువేషసదనౌ వలయాంగదాది-
  శోభాస్పదౌ దురితదైత్యవినాశదక్షౌ |
  తౌ దక్షిణౌ భగవతశ్చ గదాసునాభ
  తేజోర్జితౌ సులలితౌ మనసా స్మరామి ||

9.వామౌ భుజౌ మురరిపోర్ధృతపద్మశంఖౌ
   శ్యామౌ కరీంద్రకరవన్మణిభూషణాఢ్యౌ |
   రక్తాంగుళిప్రచయచుంబితజానుమధ్యౌ
   పద్మాలయాప్రియకరౌ రుచిరౌ స్మరామి ||

10.కంఠం మృణాళమమలం ముఖపంకజస్య
    రేఖాత్రయేణ వనమాలికయా నివీతమ్ |
    కింవా విముక్తివశమంత్రకసత్ఫలస్య
    వృత్తం చిరం భగవతః సుభగం స్మరామి ||

11.వక్త్రాంబుజం దశనహాసవికాసరమ్యం
   రక్తాధరోష్ఠవరకోమలవాక్సుధాఢ్యమ్ |
   సన్మానసోద్భవచలేక్షణపత్రచిత్రం
   లోకాభిరామమమలం చ హరేః స్మరామి ||

12.సూర్యాత్మజావసథగంధమిదం సునాసం
    భ్రూపల్లవం స్థితిలయోదయకర్మదక్షమ్ |
    కామోత్సవం చ కమలాహృదయప్రకాశం
   సంచింతయామి హరివక్త్రవిలాసదక్షమ్ ||

13.కర్ణోల్లసన్మకరకుండలగండలోలం
    నానాదిశాం చ నభసశ్చ వికాసగేహమ్ |
    లోలాలకప్రచయచుంబనకుంచితాగ్ర
    లగ్నం హరేర్మణికిరీటతటే స్మరామి ||

14.ఫాలం విచిత్రతిలకం ప్రియచారుగంధం
    గోరోచనారచనయా లలనాక్షిసఖ్యమ్ |
    బ్రహ్మైకధామమణికాంతకిరీటజుష్టం
    ధ్యాయే మనోనయనహారకమీశ్వరస్య ||

15.శ్రీవాసుదేవచికురం కుటిలం నిబద్ధం
    నానాసుగంధికుసుమైః స్వజనాదరేణ |
    దీర్ఘం రమాహృదయగాశమనం ధునంతం
    ధ్యాయేఽంబువాహరుచిరం హృదయాబ్జమధ్యే ||

16.మేఘాకారం సోమసూర్యప్రకాశం
    సుభ్రూన్నాసం శక్రచాపోపమానమ్ |
    లోకాతీతం పుండరీకాయతాక్షం
    విద్యుచ్చేలం చాశ్రయేఽహం త్వపూర్వమ్ ||

17.దీనం హీనం సేవయా దైవగత్యా
   పాపైస్తాపైః పూరితం మే శరీరమ్ |
   లోభాక్రాంతం శోకమోహాదివిద్ధం
   కృపాదృష్ట్యా పాహి మాం వాసుదేవ ||

18.యే భక్త్యాఽద్యాం ధ్యాయమానాం మనోజ్ఞాం
    వ్యక్తిం విష్ణోః షోడశశ్లోకపుష్పైః |
    స్తుత్వా నత్వా పూజయిత్వా విధిజ్ఞాః
    శుద్ధం ముక్తా బ్రహ్మసౌఖ్యం ప్రయాంతి ||
    పద్మేరితమిదం పుణ్యం శివేన పరిభాషితమ్ |

19.ధన్యం యశస్యమాయుష్యం స్వర్గ్యం స్వస్త్యయనం పరమ్ ||

20.పఠంతి యే మహాభాగాస్తే ముచ్యంతేఽహసోఽఖిలాత్ |
    ధర్మార్థకామమోక్షాణాం పరత్రేహ ఫలప్రదమ్ ||

click here to download

No comments:

Post a Comment