Sunday, 16 October 2016

Shiva Sahasranamavali in Telugu | Pujalu nomulu Vratalu


               Shiva Sahasranamavali in Telugu

      
shiva images

      Shiva Sahasraanamavali in Telugu

శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ లింగపురాణాన్తర్గత ॥
  అథ లిఙ్గపురాణాన్తర్గత-శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రైః
అభిషేకః ।
ఓం ।
ఋషయ ఊచుః
1.కథం దేవేన వై సూత దేవదేవాన్మహేశ్వరాత్ ।
సుదర్శనాఖ్యం వై లబ్ధం వక్తుమర్హసి విష్ణునా ॥
    
సూత ఉవాచ
2.దేవానామసురేన్ద్రాణామభవచ్చ సుదారుణః ।
  సర్వేషామేవ భూతానాం వినాశకరణో మహాన్ ॥

3.తే దేవాః శక్తిముశలైః సాయకైర్నతపర్వభిః ।
  ప్రభిద్యమానాః కున్తైశ్చ దుద్రువుర్భయవిహ్వలాః ॥

4.పరాజితాస్తదా దేవా దేవదేవేశ్వరం హరిమ్ ।
  ప్రణేముస్తం సురేశానం శోకసంవిగ్నమానసాః ॥

5.తాన్ సమీక్ష్యాథ భగవాన్దేవదేవేశ్వరో హరిః ।
  ప్రణిపత్య స్థితాన్దేవానిదం వచనమబ్రవీత్ ॥

6.వత్సాః కిమితి వై దేవాశ్చ్యుతాలఙ్కారవిక్రమాః ।
  సమాగతాః ససంతాపా వక్తుమర్హథ సువ్రతాః ॥

7.తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా తథాభూతాః సురోత్తమాః ।
  ప్రణమ్యాహుర్యథావృత్తం దేవదేవాయ విష్ణవే ॥

8.భగవన్దేవదేవేశ విష్ణో జిష్ణో జనార్దన ।
   దానవైః పీడితాః సర్వే వయం శరణమాగతాః ॥

9.త్వమేవ దేవదేవేశ గతిర్నః పురుషోత్తమ ।
   త్వమేవ పరమాత్మా హి త్వం పితా జగతామపి ॥

10.త్వమేవ భర్తా హర్తా చ భోక్తా దాతా జనార్దన ।
    హన్తుమర్హసి తస్మాత్త్వం దానవాన్దానవార్దన ॥

11.దైత్యాశ్చ వైష్ణవైర్బ్రాహ్మై రౌద్రైర్యామ్యైః సుదారుణైః ।
   కౌబేరైశ్చైవ సౌమ్యైశ్చ నైరృత్యైర్వారుణైర్దృఢైః ॥

12.వాయవ్యైశ్చ తథాగ్నేయైరైశానైర్వార్షికైః శుభైః ।
   సౌరై రౌద్రైస్తథా భీమైః కమ్పనైర్జృమ్భణైర్దృఢైః ॥

13.అవధ్యా వరలాభాత్తే సర్వే వారిజలోచన ।
    సూర్యమణ్డలసమ్భూతం త్వదీయం చక్రముద్యతమ్ ॥

14.కుణ్ఠితం హి దధీచేన చ్యావనేన జగద్గురో ।
    దణ్డం శార్ఙ్గం తవాస్త్రం చ లబ్ధం దైత్యైః ప్రసాదతః ॥

15.పురా జలన్ధరం హన్తుం నిర్మితం త్రిపురారిణా ।
   రథాఙ్గం సుశితం ఘోరం తేన తాన్ హన్తుమర్హసి ॥

16.తస్మాత్తేన నిహన్తవ్యా నాన్యైః శస్త్రశతైరపి ।
    తతో నిశమ్య తేషాం వై వచనం వారిజేక్షణః ॥

17.వాచస్పతిముఖానాహ స హరిశ్చక్రభృత్స్వయమ్ ।
   శ్రీవిష్ణురువాచ
  భోభో దేవా మహాదేవం సర్వైర్దేవైః సనాతనైః ॥

18.సమ్ప్రాప్య సామ్ప్రతం సర్వం కరిష్యామి దివౌకసామ్ ।
   దేవా జలంధరం హన్తుం నిర్మితం హి పురారిణా ॥

19.లబ్ధ్వా రథాఙ్గం తేనైవ నిహత్య చ మహాసురాన్ ।
    సర్వాన్ధున్ధుముఖాన్దైత్యానష్టషష్టిశతాన్సురాన్ ॥
సబాన్ధవాన్క్షణాదేవ యుష్మాన్ సంతారయామ్యహమ్ ।
     సూత ఉవాచ
20.ఏవముక్త్వా సురశ్రేష్ఠాన్ సురశ్రేష్ఠమనుస్మరన్ ॥

21.సురశ్రేష్ఠస్తదా శ్రేష్ఠం పూజయామాస శఙ్కరమ్ ।
   లిఙ్గం స్థాప్య యథాన్యాయం హిమవచ్ఛిఖరే శుభే ॥

22.మేరుపర్వతసంకాశం నిర్మితం విశ్వకర్మణా ।
    త్వరితాఖ్యేన రుద్రేణ రౌద్రేణ చ జనార్దనః ॥

23.స్నాప్య సమ్పూజ్య గన్ధాద్యైర్జ్వాలాకారం మనోరమమ్ ।
    తుష్టావ చ తదా రుద్రం సమ్పూజ్యాగ్నౌ ప్రణమ్య చ ॥

24.దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన యథాక్రమమ్ ।
    పూజయామాస చ శివం ప్రణవాద్యం నమోన్తకమ్ ॥

25.దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన మహేశ్వరమ్ ।
    ప్రతినామ సపద్మేన పూజయామాస శఙ్కరమ్ ॥

26.అగ్నౌ చ నామభిర్దేవం భవాద్యైః సమిదాదిభిః ।
    స్వాహాన్తైర్విధివద్ధుత్వా ప్రత్యేకమయుతం ప్రభుమ్ ॥

27.తుష్టావ చ పునః శమ్భుం భవాద్యైర్భవమీశ్వరమ్ ।
     శ్రీ విష్ణురువాచ
    భవః శివో హరో రుద్రః పురుషః పద్మలోచనః ॥

28.అర్థితవ్యః సదాచారః సర్వశమ్భుర్మహేశ్వరః ।
    ఈశ్వరః స్థాణురీశానః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥

29.వరీయాన్ వరదో వన్ద్యః శఙ్కరః పరమేశ్వరః ।
    గఙ్గాధరః శూలధరః పరార్థైకప్రయోజనః ॥

30.సర్వజ్ఞః సర్వదేవాదిగిరిధన్వా జటాధరః ।
    చన్ద్రాపీడశ్చన్ద్రమౌలిర్విద్వాన్విశ్వామరేశ్వరః ॥

31.వేదాన్తసారసన్దోహః కపాలీ నీలలోహితః ।
    ధ్యానాధారోఽపరిచ్ఛేద్యో గౌరీభర్తా గణేశ్వరః ॥

32.అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిస్త్రివర్గః స్వర్గసాధనః ।
    జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞో దేవదేవస్త్రిలోచనః ॥

33.వామదేవో మహాదేవః పాణ్డుః పరిదృఢో దృఢః ।
    విశ్వరూపో విరూపాక్షో వాగీశః శుచిరన్తరః ॥

34.సర్వప్రణయసంవాదీవృషాఙ్కో వృషవాహనః ।
    ఈశః పినాకీ ఖట్వాఙ్గీ చిత్రవేషశ్చిరన్తనః ॥

35.తమోహరో మహాయోగీ గోప్తా బ్రహ్మాఙ్గహృజ్జటీ ।
కాలకాలః కృత్తివాసాః సుభగః ప్రణవాత్మకః ॥

36.ఉన్మత్తవేషశ్చక్షుష్యోదుర్వాసాః స్మరశాసనః ।
    దృఢాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాయణః ॥

37.అనాదిమధ్యనిధనో గిరిశో గిరిబాన్ధవః ।
    కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో లోకవర్ణోత్తమోత్తమః ॥

38.సామాన్యదేవః కోదణ్డీ నీలకణ్ఠః పరశ్వధీ ।
    విశాలాక్షో మృగవ్యాధః సురేశః సూర్యతాపనః ॥

39.ధర్మకర్మాక్షమః క్షేత్రం భగవాన్ భగనేత్రభిత్ ।
    ఉగ్రః పశుపతిస్తార్క్ష్యప్రియభక్తః ప్రియంవదః ॥

40.దాతా దయాకరో దక్షః కపర్దీ కామశాసనః ।
    శ్మశాననిలయః సూక్ష్మః శ్మశానస్థో మహేశ్వరః ॥
41.లోకకర్తా భూతపతిర్మహాకర్తా మహౌషధీ ।
    ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః ॥

42.నీతిః సునీతిః శుద్ధాత్మా సోమసోమరతః సుఖీ ।
    సోమపోఽమృతపః సోమో మహానీతిర్మహామతిః ॥

43.అజాతశత్రురాలోకః సమ్భావ్యో హవ్యవాహనః ।
    లోకకారో వేదకారః సూత్రకారః సనాతనః ॥

44.మహర్షిః కపిలాచార్యో విశ్వదీప్తిస్త్రిలోచనః ।
    పినాకపాణిభూదేవః స్వస్తిదః స్వస్తికృత్సదా ॥

45.త్రిధామా సౌభగః శర్వః సర్వజ్ఞః సర్వగోచరః ।
    బ్రహ్మధృగ్విశ్వసృక్స్వర్గః కర్ణికారః ప్రియః కవిః ॥

46.శాఖో విశాఖో గోశాఖః శివోనైకః క్రతుః సమః ।
   గఙ్గాప్లవోదకో భావః సకలస్థపతిస్థిరః ॥

47.విజితాత్మా విధేయాత్మా భూతవాహనసారథిః ।
    సగణో గణకార్యశ్చ సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ॥

48.కామదేవః కామపాలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రః ।
    భస్మప్రియో భస్మశాయీ కామీ కాన్తః కృతాగమః ॥

49.సమాయుక్తో నివృత్తాత్మా ధర్మయుక్తః సదాశివః ।
    చతుర్ముఖశ్చతుర్బాహుర్దురావాసో దురాసదః ॥

50.దుర్గమో దుర్లభో దుర్గః సర్వాయుధవిశారదః ।
    అధ్యాత్మయోగనిలయః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః ॥

51.శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గో జగదీశోఽమృతాశనః ।
   భస్మశుద్ధికరో మేరురోజస్వీ శుద్ధవిగ్రహః ॥
52.హిరణ్యరేతాస్తరణిర్మరీచిర్మహిమాలయః ।
    మహాహ్రదో మహాగర్భః సిద్ధవృన్దారవన్దితః ॥

53.వ్యాఘ్రచర్మధరో వ్యాలీ మహాభూతో మహానిధిః ।
    అమృతాఙ్గోఽమృతవపుః పఞ్చయజ్ఞః ప్రభఞ్జనః ॥

54.పఞ్చవింశతితత్త్వజ్ఞః పారిజాతః పరావరః ।
    సులభః సువ్రతః శూరో వాఙ్మయైకనిధిర్నిధిః ॥

55.వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ।
    ఆశ్రమః క్షపణః క్షామో జ్ఞానవానచలాచలః ॥

56.ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః సుపర్ణో వాయువాహనః ।
    ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో గుణరాశిర్గుణాకరః ॥

57.అనన్తదృష్టిరానన్దో దణ్డో దమయితా దమః ।
అభివాద్యో మహాచార్యో విశ్వకర్మా విశారదః ॥

58.వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః ।
    ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నో జితకామో జితప్రియః ॥

59.కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వలోకప్రజాపతిః ।
    తపస్వీ తారకో ధీమాన్ ప్రధానప్రభురవ్యయః ॥

60.లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా కల్యాదిః కమలేక్షణః ।
    వేదశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞో నియమో నియమాశ్రయః ॥

61.చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్విరామో విద్రుమచ్ఛవిః ।
    భక్తిగమ్యః పరం బ్రహ్మ మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥

62.అద్రిరాజాలయః కాన్తః పరమాత్మా జగద్గురుః ।
    సర్వకర్మాచలస్త్వష్టా మాఙ్గల్యో మఙ్గలావృతః ॥

63.మహాతపా దీర్ఘతపాః స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః ।
     అహః సంవత్సరో వ్యాప్తిః ప్రమాణం పరమం తపః ॥

64.సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః ।
    అజః సర్వేశ్వరః స్నిగ్ధో మహారేతా మహాబలః ॥

65.యోగీ యోగ్యో మహారేతాః సిద్ధః సర్వాదిరగ్నిదః ।
    వసుర్వసుమనాః సత్యః సర్వపాపహరో హరః ॥

66.అమృతః శాశ్వతః శాన్తో బాణహస్తః ప్రతాపవాన్ ।
    కమణ్డలుధరో ధన్వీ వేదాఙ్గో వేదవిన్మునిః ॥

67.భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా లోకనేతా దురాధరః ।
    అతీన్ద్రియో మహామాయః సర్వావాసశ్చతుష్పథః ॥

68.కాలయోగీ మహానాదో మహోత్సాహో మహాబలః ।
    మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో భూతచారీ పురన్దరః ॥

69.నిశాచరః ప్రేతచారీ మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ।
    అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్సర్వహార్యమితో గతిః ॥

70.బహుశ్రుతో బహుమయో నియతాత్మా భవోద్భవః ।
    ఓజస్తేజో ద్యుతికరో నర్తకః సర్వకామకః ॥

71.నృత్యప్రియో నృత్యనృత్యః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః ।
    బుద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రః సన్మానః సారసమ్ప్లవః ॥

72.యుగాదికృద్యుగావర్తో గమ్భీరో వృషవాహనః ।
    ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శరభః శరభో ధనుః ॥

73.అపాంనిధిరధిష్ఠానం విజయో జయకాలవిత్ ।
    ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణజ్ఞో హిరణ్యకవచో హరిః ॥

74.విరోచనః సురగణో విద్యేశో విబుధాశ్రయః ।
    బాలరూపో బలోన్మాథీ వివర్తో గహనో గురుః ॥

75.కరణం కారణం కర్తా సర్వబన్ధవిమోచనః ।
    విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వభర్తా నిశాకరః ॥

76.వ్యవసాయో వ్యవస్థానః స్థానదో జగదాదిజః ।
    దున్దుభో లలితో విశ్వో భవాత్మాత్మనిసంస్థితః ॥

77.వీరేశ్వరో వీరభద్రో వీరహా వీరభృద్విరాట్ ।
    వీరచూడామణిర్వేత్తా తీవ్రనాదో నదీధరః ॥

78.ఆజ్ఞాధారస్త్రిశూలీ చ శిపివిష్టః శివాలయః ।
    వాలఖిల్యో మహాచాపస్తిగ్మాంశుర్నిధిరవ్యయః ॥
79.అభిరామః సుశరణః సుబ్రహ్మణ్యః సుధాపతిః ।
    మఘవాన్కౌశికో గోమాన్ విశ్రామః సర్వశాసనః ॥

80.లలాటాక్షో విశ్వదేహః సారః సంసారచక్రభృత్ ।
    అమోఘదణ్డీ మధ్యస్థో హిరణ్యో బ్రహ్మవర్చసీ ॥

81.పరమార్థః పరమయః శమ్బరో వ్యాఘ్రకోఽనలః ।
   రుచిర్వరరుచిర్వన్ద్యో వాచస్పతిరహర్పతిః ॥

82.రవిర్విరోచనః స్కన్ధః శాస్తా వైవస్వతో జనః ।
    యుక్తిరున్నతకీర్తిశ్చ శాన్తరాగః పరాజయః ॥

83.కైలాసపతికామారిః సవితా రవిలోచనః ।
    విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వహర్తాఽనివారితః ॥

84.నిత్యో నియతకల్యాణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
   దూరశ్రవా విశ్వసహో ధ్యేయో దుఃస్వప్ననాశనః ॥

85.ఉత్తారకో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుఃసహోఽభయః ।
    అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః కిరీటిత్రిదశాధిపః ॥

86.విశ్వగోప్తా విశ్వభర్తా సుధీరో రుచిరాఙ్గదః ।
    జననో జనజన్మాదిః ప్రీతిమాన్నీతిమాన్నయః ॥

87.విశిష్టః కాశ్యపో భానుర్భీమో భీమపరాక్రమః ।
    ప్రణవః సప్తధాచారో మహాకాయో మహాధనుః ॥

88.జన్మాధిపో మహాదేవః సకలాగమపారగః ।
    తత్త్వాతత్త్వవివేకాత్మా విభూష్ణుర్భూతిభూషణః ॥

89.ఋషిర్బ్రాహ్మణవిజ్జిష్ణుర్జన్మమృత్యుజరాతిగః ।
    యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాన్తోఽమోఘవిక్రమః ॥

90.మహేన్ద్రో దుర్భరః సేనీ యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః ।
    పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిర్విశ్వేశో విమలోదయః ॥

91.ఆత్మయోనిరనాద్యన్తో షడ్వింశత్సప్తలోకధృక్ ।
    గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్విశ్వావాసః ప్రభాకరః ॥

92.శిశుర్గిరిరతః సమ్రాట్ సుషేణః సురశత్రుహా ।
    అమోఘోఽరిష్టమథనో ముకున్దో విగతజ్వరః ॥

93.స్వయంజ్యోతిరనుజ్యోతిరాత్మజ్యోతిరచఞ్చలః ।
    పిఙ్గలః కపిలశ్మశ్రుః శాస్త్రనేత్రస్త్రయీతనుః ॥

94.జ్ఞానస్కన్ధో మహాజ్ఞానీ నిరుత్పత్తిరుపప్లవః ।
    భగో వివస్వానాదిత్యో యోగాచార్యో బృహస్పతిః ॥

95.ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ సద్యోగీసదసన్మయః ।
    నక్షత్రమాలీ రాకేశః సాధిష్ఠానః షడాశ్రయః ॥

96.పవిత్రపాణిః పాపారిర్మణిపూరో మనోగతిః ।
    హృత్పుణ్డరీకమాసీనః శుక్లః శాన్తో వృషాకపిః ॥

97.విష్ణుర్గ్రహపతిః కృష్ణః సమర్థోఽనర్థనాశనః ।
    అధర్మశత్రురక్షయ్యః పురుహూతః పురుష్టుతః ॥

98.బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః ।
    జగద్ధితైషిసుగతః కుమారః కుశలాగమః ॥

99.హిరణ్యవర్ణో జ్యోతిష్మాన్నానాభూతధరో ధ్వనిః ।
    అరోగో నియమాధ్యక్షో విశ్వామిత్రో ద్విజోత్తమః ॥

100.బృహజ్యోతిః సుధామా చ మహాజ్యోతిరనుత్తమః ।
    మాతామహో మాతరిశ్వా నభస్వాన్నాగహారధృక్ ॥

101.పులస్త్యః పులహోఽగస్త్యో జాతూకర్ణ్యః పరాశరః ।
     నిరావరణధర్మజ్ఞో విరిఞ్చో విష్టరశ్రవాః ॥

102.ఆత్మభూరనిరుద్ధోఽత్రి జ్ఞానమూర్తిర్మహాయశాః ।
     లోకచూడామణిర్వీరశ్చణ్డసత్యపరాక్రమః ॥

103.వ్యాలకల్పో మహాకల్పో మహావృక్షః కలాధరః ।
     అలంకరిష్ణుస్త్వచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః ॥

104.ఆశుశబ్దపతిర్వేగీ ప్లవనః శిఖిసారథిః ।
     అసంసృష్టోఽతిథిః శక్రః ప్రమాథీ పాపనాశనః ॥

105.వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః ।
     జర్యో జరాధిశమనో లోహితశ్చ తనూనపాత్ ॥

106.పృషదశ్వో నభోయోనిః సుప్రతీకస్తమిస్రహా ।
      నిదాఘస్తపనో మేఘః పక్షః పరపురఞ్జయః ॥

107.ముఖానిలః సునిష్పన్నః సురభిః శిశిరాత్మకః ।
      వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః ॥

108.అఙ్గిరామునిరాత్రేయో విమలో విశ్వవాహనః ।
      పావనః పురుజిచ్ఛక్రస్త్రివిద్యో నరవాహనః ॥

109.మనో బుద్ధిరహంకారః క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ।
     తేజోనిధిర్జ్ఞాననిధిర్విపాకో విఘ్నకారకః ॥

110.అధరోఽనుత్తరోజ్ఞేయో జ్యేష్ఠో నిఃశ్రేయసాలయః ।
     శైలో నగస్తనుర్దోహో దానవారిరరిన్దమః ॥

111.చారుధీర్జనకశ్చారు విశల్యో లోకశల్యకృత్ ।
     చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చతురప్రియః ॥

112.ఆమ్నాయోఽథ సమామ్నాయస్తీర్థదేవశివాలయః ।
     బహురూపో మహారూపః సర్వరూపశ్చరాచరః ॥

113.న్యాయనిర్వాహకో న్యాయో న్యాయగమ్యో నిరఞ్జనః ।
   సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వశస్త్రప్రభఞ్జనః ॥

114.ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డీ దాన్తో గుణోత్తమః ।
     పిఙ్గలాక్షోఽథ హర్యక్షో నీలగ్రీవో నిరామయః ॥

115.సహస్రబాహుః సర్వేశః శరణ్యః సర్వలోకభృత్ ।
     పద్మాసనః పరంజ్యోతిః పరావరఫలప్రదః ॥

116.పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భో విచక్షణః ।
     పరావరజ్ఞో బీజేశః సుముఖః సుమహాస్వనః ॥

117.దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।
     దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురమహాశ్రయః ॥

118.దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ।
     దేవాసురేశ్వరో దివ్యో దేవాసురమహేశ్వరః ॥

119.సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాత్మసమ్భవః ।
     ఈడ్యోఽనీశః సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో దివాకరః ॥

120.విబుధాగ్రవరశ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।
     శివజ్ఞానరతః శ్రీమాన్ శిఖిశ్రీపర్వతప్రియః ॥

121.జయస్తమ్భో విశిష్టమ్భో నరసింహనిపాతనః ।
   బ్రహ్మచారీ లోకచారీ ధర్మచారీ ధనాధిపః ॥

123.నన్దీ నన్దీశ్వరో నగ్నో నగ్నవ్రతధరః శుచిః ।
     లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యుగాధ్యక్షో యుగావహః ॥

124.స్వవశః సవశః స్వర్గః స్వరః స్వరమయః స్వనః ।
     బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా ధనకృద్ధర్మవర్ధనః ॥

125.దమ్భోఽదమ్భో మహాదమ్భః సర్వభూతమహేశ్వరః ।
     శ్మశాననిలయస్తిష్యః సేతురప్రతిమాకృతిః ॥

126.లోకోత్తరస్ఫుటాలోకస్త్ర్యమ్బకో నాగభూషణః ।
     అన్ధకారిర్మఖద్వేషీ విష్ణుకన్ధరపాతనః ॥

127.వీతదోషోఽక్షయగుణో దక్షారిః పూషదన్తహృత్ ।
     ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సకలో నిష్కలోఽనఘః ॥

128.ఆధారః సకలాధారః పాణ్డురాభో మృడో నటః ।
     పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః సుకుమారః సులోచనః ॥

129.సామగేయః ప్రియకరః పుణ్యకీర్తిరనామయః ।
     మనోజవస్తీర్థకరో జటిలో జీవితేశ్వరః ॥

130.జీవితాన్తకరో నిత్యో వసురేతా వసుప్రియః ।
    సద్గతిః సత్కృతిః సక్తః కాలకణ్ఠః కలాధరః ॥

131.మానీ మాన్యో మహాకాలః సద్భూతిః సత్పరాయణః ।
     చన్ద్రసఞ్జీవనః శాస్తా లోకగూఢోఽమరాధిపః ॥

132.లోకబన్ధుర్లోకనాథః కృతజ్ఞః కృతిభూషణః ।
     అనపాయ్యక్షరః కాన్తః సర్వశాస్త్రభృతాం వరః ॥

133.తేజోమయో ద్యుతిధరో లోకమాయోఽగ్రణీరణుః ।
     శుచిస్మితః ప్రసన్నాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః ॥

134.జ్యోతిర్మయో నిరాకారో జగన్నాథో జలేశ్వరః ।
     తుమ్బవీణీ మహాకాయో విశోకః శోకనాశనః ॥

135.త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః శుద్ధః శుద్ధిరథాక్షజః ।
     అవ్యక్తలక్షణోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశామ్పతిః ॥

136.వరశీలో వరతులో మానో మానధనో మయః ।
      బ్రహ్మా విష్ణుః ప్రజాపాలో హంసో హంసగతిర్యమః ॥

137.వేధా ధాతా విధాతా చ అత్తా హర్తా చతుర్ముఖః ।
      కైలాసశిఖరావాసీ సర్వావాసీ సతాం గతిః ॥

138.హిరణ్యగర్భో హరిణః పురుషః పూర్వజః పితా ।
    భూతాలయో భూతపతిర్భూతిదో భువనేశ్వరః ॥

139.సంయోగీ యోగవిద్బ్రహ్మా బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ।
     దేవప్రియో దేవనాథో దేవజ్ఞో దేవచిన్తకః ॥

140.విషమాక్షః కలాధ్యక్షో వృషాఙ్కో వృషవర్ధనః ।
      నిర్మదో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ॥

141.దర్పహా దర్పితో దృప్తః సర్వర్తుపరివర్తకః ।
     సప్తజిహ్వః సహస్రార్చిః స్నిగ్ధః ప్రకృతిదక్షిణః ॥

142.భూతభవ్యభవన్నాథః ప్రభవో భ్రాన్తినాశనః ।
      అర్థోఽనర్థో మహాకోశః పరకార్యైకపణ్డితః ॥

143.నిష్కణ్టకః కృతానన్దో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్దనః ।
      సత్త్వవాన్సాత్త్వికః సత్యకీర్తిస్తమ్భకృతాగమః ॥

144.అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ ।
      సుప్రీతః సుముఖః సూక్ష్మః సుకరో దక్షిణోఽనలః ॥

145.స్కన్ధః స్కన్ధధరో ధుర్యః ప్రకటః ప్రీతివర్ధనః ।
     అపరాజితః సర్వసహో విదగ్ధః సర్వవాహనః ॥

146.అధృతః స్వధృతః సాధ్యః పూర్తమూర్తిర్యశోధరః ।
     వరాహశృఙ్గధృగ్వాయుర్బలవానేకనాయకః ॥

147.శ్రుతిప్రకాశః శ్రుతిమానేకబన్ధురనేకధృక్ ।
     శ్రీవల్లభశివారమ్భః శాన్తభద్రః సమఞ్జసః ॥

148.భూశయో భూతికృద్భూతిర్భూషణో భూతవాహనః ।
     అకాయో భక్తకాయస్థః కాలజ్ఞానీ కలావపుః ॥

149.సత్యవ్రతమహాత్యాగీ నిష్ఠాశాన్తిపరాయణః ।
     పరార్థవృత్తిర్వరదో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ॥

150.అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ కలఙ్కాఙ్కః కలఙ్కహా ।
      స్వభావరుద్రో మధ్యస్థః శత్రుఘ్నో మధ్యనాశకః ॥

151.శిఖణ్డీ కవచీ శూలీ చణ్డీ ముణ్డీ చ కుణ్డలీ ।
     మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ మాయీ సంసారసారథిః ॥

152.అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహస్తేజోరాశిర్మహామణిః ।
      అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యవాన్కార్యకోవిదః ॥

153.వేద్యో వేదార్థవిద్గోప్తా సర్వాచారో మునీశ్వరః ।
     అనుత్తమో దురాధర్షో మధురః ప్రియదర్శనః ॥

154.సురేశః శరణం సర్వః శబ్దబ్రహ్మసతాం గతిః ।
    కాలభక్షః కలఙ్కారిః కఙ్కణీకృతవాసుకిః ॥

155.మహేష్వాసో మహీభర్తా నిష్కలఙ్కో విశృఙ్ఖలః ।
     ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ॥

156.నివృత్తః సంవృతః శిల్పో వ్యూఢోరస్కో మహాభుజః ।
      ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో నరో నారాయణప్రియః ॥

157.నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో వ్యగ్రనాశనః ।
      స్తవ్యస్తవప్రియః స్తోతా వ్యాసమూర్తిరనాకులః ॥

158.నిరవద్యపదోపాయో విద్యారాశిరవిక్రమః ।
     ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుద్రః క్షుద్రహా నిత్యసున్దరః ॥

159.ధైర్యాగ్ర్యధుర్యో ధాత్రీశః శాకల్యః శర్వరీపతిః ।
     పరమార్థగురుర్దృష్టిర్గురురాశ్రితవత్సలః ॥

160.రసో రసజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వసత్త్వావలమ్బనః ।
     సూత ఉవాచ
     ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ వృషభధ్వజమ్ ॥

161.స్నాపయామాస చ విభుః పూజయామాస పఙ్కజైః ।
     పరీక్షార్థం హరేః పూజాకమలేషు మహేశ్వరః ॥

162.గోపయామాసకమలం తదైకం భువనేశ్వరః ।
     హృతపుష్పో హరిస్తత్ర కిమిదం త్వభ్యచిన్తయన్ ॥

163.జ్ఞాత్వా స్వనేత్రముద్ధృత్య సర్వసత్త్వావలమ్బనమ్ ।
     పూజయామాస భావేన నామ్నా తేన జగద్గురుమ్ ॥

164.తతస్తత్ర విభుర్దృష్ట్వా తథాభూతం హరో హరిమ్ ।
     తస్మాదవతతారాశు మణ్డలాత్పావకస్య చ ॥

165.కోటిభాస్కరసంకాశం జటాముకుటమణ్డితమ్ ।
     జ్వాలామాలావృతం దివ్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం భయఙ్కరమ్ ॥

166.శూలటఙ్కగదాచక్రకున్తపాశధరం హరమ్ ।
     వరదాభయహస్తం చ దీపిచర్మోత్తరీయకమ్ ॥

167.ఇత్థమ్భూతం తదా దృష్ట్వా భవం భస్మవిభూషితమ్ ।
      హృష్టో నమశ్చకారాశు దేవదేవం జనార్దనః ॥

168.దుద్రువుస్తం పరిక్రమ్య సేన్ద్రా దేవాస్త్రిలోచనమ్ ।
      చచాల బ్రహ్మభువనం చకమ్పే చ వసున్ధరా ॥

169.దదాహ తేజస్తచ్ఛమ్భోః ప్రాన్తం వై శతయోజనమ్ ।
      అధస్తాచ్చోర్ధ్వతశ్చైవ హాహేత్యకృత భూతలే ॥

170.తదా ప్రాహ మహాదేవః ప్రహసన్నివ శఙ్కరః ।
      సమ్ప్రేక్ష్య ప్రణయాద్విష్ణుం కృతాఞ్జలిపుటం స్థితమ్ ॥

171.జ్ఞాతం మయేదమధునా దేవకార్యం జనార్దన ।
     సుదర్శనాఖ్యం చక్రం చ దదామి తవ శోభనమ్ ॥

172.యద్రూపం భవతా దృష్టం సర్వలోకభయఙ్కరమ్ ।
     హితాయ తవ యత్నేన తవ భావాయ సువ్రత ॥

173.శాన్తం రణాజిరే విష్ణో దేవానాం దుఃఖసాధనమ్ ।
      శాన్తస్య చాస్త్రం శాన్తం స్యాచ్ఛాన్తేనాస్త్రేణ కిం ఫలమ్ ॥

174.శాన్తస్య సమరే చాస్త్రం శాన్తిరేవ తపస్వినామ్ ।
      యోద్ధుః శాన్త్యా బలచ్ఛేదః పరస్య బలవృద్ధిదః ॥

175.దేవైరశాన్తైర్యద్రూపం మదీయం భావయావ్యయమ్ ।
కిమాయుధేన కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన ॥

176.క్షమా యుధి న కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన ।
     అనాగతే వ్యతీతే చ దౌర్బల్యే స్వజనోత్కరే ॥

177.అకాలికే త్వధర్మే చ అనర్థేవారిసూదన ।
      ఏవముక్త్వా దదౌ చక్రం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ ॥

177.నేత్రం చ నేతా జగతాం ప్రభుర్వై పద్మసన్నిభమ్ ।
     తదాప్రభృతి తం ప్రాహుః పద్మాక్షమితి సువ్రతమ్ ॥ ౧౭౭॥

178.దత్త్వైనం నయనం చక్రం విష్ణవే నీలలోహితః ।
     పస్పర్శ చ కరాభ్యాం వై సుశుభాభ్యామువాచ హ ॥

179.వరదోహం వరశ్రేష్ఠ వరాన్వరయ చేప్సితాన్ ।
     భక్త్యా వశీకృతో నూనం త్వయాహం పురుషోత్తమ ॥

180.ఇత్యుక్తో దేవదేవేన దేవదేవం ప్రణమ్య తమ్ ।
     త్వయి భక్తిర్మహాదేవ ప్రసీద వరముత్తమమ్ ॥

181.నాన్యమిచ్ఛామి భక్తానామార్తయో నాస్తి యత్ప్రభో ।
     తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య దయావాన్ సుతరాం భవః ॥

182.పస్పర్శ చ దదౌ తస్మై శ్రద్ధాం శీతాంశుభూషణః ।
     ప్రాహ చైవం మహాదేవః పరమాత్మానమచ్యుతమ్ ॥

183.మయి భక్తశ్చ వన్ద్యశ్చ పూజ్యశ్చైవ సురాసురైః ।
     భవిష్యతి న సందేహో మత్ప్రసాదాత్సురోత్తమ ॥

184.యదా సతీ దక్షపుత్రీ వినిన్ద్యేవ సులోచనా ।
     మాతరం పితరం దక్షం భవిష్యతి సురేశ్వరీ ॥

185.దివ్యా హైమవతీ విష్ణో తదా త్వమపి సువ్రత ।
     భగినీం తవ కల్యాణీం దేవీం హైమవతీముమామ్ ॥

186.నియోగాద్బ్రహ్మణః సాధ్వీం ప్రదాస్యసి మమైవ తామ్ ।
     మత్సమ్బన్ధీ చ లోకానాం మధ్యే పూజ్యో భవిష్యసి ॥

187.మాం దివ్యేన చ భావేన తదా ప్రభృతి శఙ్కరమ్ ।
     ద్రక్ష్యసే చ ప్రసన్నేన మిత్రభూతమివాత్మనా ॥

188.ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే రుద్రో భగవాన్నీలలోహితః ।
      జనార్దనోపి భగవాన్దేవానామపి సన్నిధౌ ॥

189.అయాచత మహాదేవం బ్రహ్మాణం మునిభిః సమమ్ ।
     మయా ప్రోక్తం స్తవం దివ్యం పద్మయోనే సుశోభనమ్ ॥

190.యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా ద్విజోత్తమాన్ ।
      ప్రతినామ్ని హిరణ్యస్య దత్తస్య ఫలమాప్నుయాత్ ॥

191.అశ్వమేధసహస్రేణ ఫలం భవతి తస్య వై ।
     ఘృతాద్యైః స్నాపయేద్రుద్రం స్థాల్యా వై కలశైః శుభైః ॥

192.నామ్నాం సహస్రేణానేన శ్రద్ధయా శివమీశ్వరమ్ ।
      సోపి యజ్ఞసహస్రస్య ఫలం లబ్ధ్వా సురేశ్వరైః ॥

193.పూజ్యో భవతి రుద్రస్య ప్రీతిర్భవతి తస్య వై ।
      తథాస్త్వితి తథా ప్రాహ పద్మయోనేర్జనార్దనమ్ ॥

194.జగ్మతుః ప్రణిపత్యైనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ ।
     తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ పూజయేదనఘో ద్విజాః ॥

195.జపీన్నామ్నాం సహస్రం చ స యాతి పరమాం గతిమ్ ॥

    ॥ ఇతి శ్రీలిఙ్గమహాపురాణే పూర్వభాగే సహస్రనామభిః
      పూజనాద్విష్ణుచక్రలాభో నామాష్టనవతితమోధ్యాయః ॥

Click here to download

No comments:

Post a Comment