Wednesday, 5 October 2016

Samkshepa Ramayanam in Telugu | Pujalu nomulu vratalu

            
                Samkshepa Ramayanam in Telugu

rama imagesSamkshepa Ramayanam in Telugu  
  

1.తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ |

  నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ ||


2.కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ |

  ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః ||


3.చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః |
  
   విద్వాన్ కః కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనః ||


4.ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కోఽనసూయకః |
  
  కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ||


5.ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హి మే |
   
  మహర్షే త్వం సమర్థోఽసి జ్ఞాతుమేవంవిధం నరమ్ ||


6.శ్రుత్వా చైతత్త్రిలోకజ్ఞో వాల్మీకేర్నారదో వచః |

  శ్రూయతామితి చామంత్ర్య ప్రహృష్టో వాక్యమబ్రవీత్ ||


7.బహవో దుర్లభాశ్చైవ యే త్వయా కీర్తితా గుణాః |

  మునే వక్ష్యామ్యహం బుద్ధ్వా తైర్యుక్తః శ్రూయతాం నరః ||


8.ఇక్ష్వాకువంశప్రభవో రామో నామ జనైః శ్రుతః |
  
   నియతాత్మా మహావీర్యో ద్యుతిమాన్ ధృతిమాన్వశీ ||


9.బుద్ధిమాన్నీతిమాన్వాగ్మీ శ్రీమాన్ శత్రునిబర్హణః |
   
   విపులాంసో మహాబాహుః కంబుగ్రీవో మహాహనుః ||


10.మహోరస్కో మహేష్వాసో గూఢజత్రురరిందమః |
   
    ఆజానుబాహుః సుశిరాః సులలాటః సువిక్రమః ||


11.సమః సమవిభక్తాంగః స్నిగ్ధవర్ణః ప్రతాపవాన్ |
  
   పీనవక్షా విశాలాక్షో లక్ష్మీవాన్ శుభలక్షణః ||


12.ధర్మజ్ఞః సత్యసంధశ్చ ప్రజానాం చ హితే రతః |
    
   యశస్వీ జ్ఞానసంపన్నః శుచిర్వశ్యః సమాధిమాన్ ||


13.ప్రజాపతిసమశ్శ్రీమాన్ ధాతా రిపునిషూదనః |
    
    రక్షితా జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షితా ||


14.రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా |
   
    వేదవేదాంగతత్త్వజ్ఞో ధనుర్వేదే చ నిష్ఠితః ||


15.సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞో స్మృతిమాన్ప్రతిభానవాన్ |
   సర్వలోకప్రియః సాధురదీనాత్మా విచక్షణః ||


16.సర్వదాభిగతః సద్భిః సముద్ర ఇవ సింధుభిః |
   
    ఆర్యః సర్వసమశ్చైవ సదైకప్రియదర్శనః ||


17.స చ సర్వగుణోపేతః కౌసల్యానందవర్ధనః |
   
    సముద్ర ఇవ గాంభీర్యే ధైర్యేణ హిమవానివ ||


18.విష్ణునా సదృశో వీర్యే సోమవత్ప్రియదర్శనః |
    
    కాలాగ్నిసదృశః క్రోధే క్షమయా పృథివీసమః ||


19.ధనదేన సమస్త్యాగే సత్యే ధర్మ ఇవాపరః |
    
    తమేవంగుణసంపన్నం రామం సత్యపరాక్రమమ్ ||


20.జ్యేష్ఠం శ్రేష్ఠగుణైర్యుక్తం ప్రియం దశరథః సుతమ్ |
   
     ప్రకృతీనాం హితైర్యుక్తం ప్రకృతి ప్రియ కామ్యయా ||


21.యౌవరాజ్యేన సంయోక్తుమైచ్ఛత్ప్రీత్యా మహీపతిః |
   
    తస్యాభిషేకసమ్భారాన్ దృష్ట్వా భార్యాఽథ కైకయీ ||


22.పూర్వం దత్తవరా దేవీ వరమేనమయాచత |
  
    వివాసనం చ రామస్య భరతస్యాభిషేచనమ్ ||


23.స సత్యవచనాద్రాజా ధర్మపాశేన సంయతః |
  
    వివాసయామాస సుతం రామం దశరథః ప్రియమ్ ||


24.స జగామ వనం వీరః ప్రతిజ్ఞామనుపాలయన్ |
   
    పితుర్వచననిర్దేశాత్కైకేయ్యాః ప్రియకారణాత్ ||


25.తం వ్రజంతం ప్రియో భ్రాతా లక్ష్మణోఽనుజగామ హ |
    
    స్నేహాద్వినయసంపన్నః సుమిత్రానందవర్ధనః ||


26.భ్రాతరం దయితో భ్రాతుః సౌభ్రాత్రమనుదర్శయన్ |
    
    రామస్య దయితా భార్యా నిత్యం ప్రాణసమాహితా ||


27.జనకస్య కులే జాతా దేవమాయేవ నిర్మితా |
   
    సర్వలక్షణసంపన్నా నారీణాముత్తమా వధూః ||


28.సీతాఽప్యనుగతా రామం శశినం రోహిణీ యథా |
   
    పౌరైరనుగతో దూరం పిత్రా దశరథేన చ ||


29.శృంగిబేరపురే సూతం గంగాకూలే వ్యసర్జయత్ |
   
    గుహమాసాద్య ధర్మాత్మా నిషాదాధిపతిం ప్రియం ||


30.గుహేన సహితో రామః లక్ష్మణేన చ సీతయా |
    
    తే వనేన వనం గత్వా నదీస్తీర్త్వా బహూదకాః ||


31.చిత్రకూటమనుప్రాప్య భరద్వాజస్య శాసనాత్ |
    
    రమ్యమావసథం కృత్వా రమమాణా వనే త్రయః ||


32.దేవగంధర్వసంకాశాస్తత్ర తే న్యవసన్సుఖమ్ |
   
    చిత్రకూటం గతే రామే పుత్రశోకాతురస్తదా ||


33.రాజా దశరథః స్వర్గం జగామ విలపన్సుతమ్ |
   
    మృతే తు తస్మిన్భరతో వసిష్ఠప్రముఖైర్ద్విజైః ||


34.నియుజ్యమానో రాజ్యాయ నైచ్ఛద్రాజ్యం మహాబలః |
   
    స జగామ వనం వీరో రామపాదప్రసాదకః ||


35.గత్వా తు స మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమమ్ |
    
    అయాచద్భ్రాతరం రామం ఆర్యభావపురస్కృతః ||


36.త్వమేవ రాజా ధర్మజ్ఞ ఇతి రామం వచోఽబ్రవీత్ |
   
    రామోఽపి పరమోదారః సుముఖస్సుమహాయశాః ||


37.నచైచ్ఛత్పితురాదేశాత్ రాజ్యం రామో మహాబలః |
    
    పాదుకే చాస్య రాజ్యాయ న్యాసం దత్త్వా పునః పునః ||


38.నివర్తయామాస తతో భరతం భరతాగ్రజః |
   
     స కామమనవాప్యైవ రామపాదావుపస్పృశన్ ||


39.నందిగ్రామేఽకరోద్రాజ్యం రామాగమనకాంక్షయా |
   
    గతే తు భరతే శ్రీమాన్ సత్యసంధో జితేంద్రియః ||


40.రామస్తు పునరాలక్ష్య నాగరస్య జనస్య చ |
   
    తత్రాగమనమేకాగ్రో దండకాన్ప్రవివేశ హ ||


41.ప్రవిశ్య తు మహారణ్యం రామో రాజీవలోచనః |
    
    విరాధం రాక్షసం హత్వా శరభంగం దదర్శ హ ||


42.సుతీక్ష్ణం చాప్యగస్త్యం చ అగస్త్య భ్రాతరం తథా |
    
    అగస్త్యవచనాచ్చైవ జగ్రాహైంద్రం శరాసనమ్ ||


43.ఖడ్గం చ పరమప్రీతస్తూణీ చాక్షయసాయకౌ |
    
     వసతస్తస్య రామస్య వనే వనచరైః సహ ||


44.ఋషయోఽభ్యాగమన్సర్వే వధాయాసురరక్షసామ్ |
   
    స తేషాం ప్రతిశుశ్రావ రాక్షసానాం తథా వనే ||


45.ప్రతిజ్ఞాతశ్చ రామేణ వధస్సంయతి రక్షసాం |
    
    ఋషీణామగ్ని కల్పానాం దండకారణ్యవాసినామ్ ||


46.తేన తత్రైవ వసతా జనస్థాననివాసినీ |
    
    విరూపితా శూర్పణఖా రాక్షసీ కామరూపిణీ ||


47.తతః శూర్పణఖావాక్యాత్ ఉద్యుక్తాన్సర్వరాక్షసాన్ |
  
    ఖరం త్రిశిరసం చైవ దూషణం చైవ రాక్షసం ||


48.నిజఘాన రణే రామస్తేషాం చైవ పదానుగాన్ |
    
     వనే తస్మిన్నివసతా జనస్థాన నివాసినామ్ ||


49.రక్షసాం నిహతాన్యాసన్సహస్రాణి చతుర్దశ |
    
    తతో జ్ఞాతివధం శ్రుత్వా రావణః క్రోధమూర్ఛితః ||


50.సహాయం వరయామాస మారీచం నామ రాక్షసం |
    
    వార్యమాణః సుబహుశో మారీచేన స రావణః ||


51.న విరోధో బలవతా క్షమో రావణ తేన తే |
    
    అనాదృత్య తు తద్వాక్యం రావణః కాలచోదితః ||


52.జగామ సహమారీచః తస్యాశ్రమపదం తదా |
    
    తేన మాయావినా దూరమపవాహ్య నృపాత్మజౌ ||


53.జహార భార్యాం రామస్య గృధ్రం హత్వా జటాయుషమ్ |
   
    గృధ్రం చ నిహతం దృష్ట్వా హృతాం శ్రుత్వా చ మైథిలీమ్ ||


54.రాఘవః శోకసంతప్తో విలలాపాకులేంద్రియః |
    
    తతస్తేనైవ శోకేన గృధ్రం దగ్ధ్వా జటాయుషమ్ ||


55.మార్గమాణో వనే సీతాం రాక్షసం సందదర్శ హ |
    
    కబంధం నామ రూపేణ వికృతం ఘోరదర్శనమ్ ||


56.తం నిహత్య మహాబాహుః దదాహ స్వర్గతశ్చ సః |
    
     స చాస్య కథయామాస శబరీం ధర్మచారిణీమ్ ||


57.శ్రమణీం ధర్మనిపుణామభిగచ్ఛేతి రాఘవ |
    
    సోఽభ్యగచ్ఛన్మహాతేజాః శబరీం శత్రుసూదనః ||


58.శబర్యా పూజితః సమ్యగ్రామో దశరథాత్మజః |
     
    పంపాతీరే హనుమతా సంగతో వానరేణ హ ||


59.హనుమద్వచనాచ్చైవ సుగ్రీవేణ సమాగతః |
    
    సుగ్రీవాయ చ తత్సర్వం శంసద్రామో మహాబలః ||


60.ఆదితస్తద్యథావృత్తం సీతయాశ్చ విశేషతః |
   
    సుగ్రీవశ్చాపి తత్సర్వం శ్రుత్వా రామస్య వానరః ||


61.చకార సఖ్యం రామేణ ప్రీతశ్చైవాగ్నిసాక్షికం |
    
   తతో వానరరాజేన వైరానుకథనం ప్రతి ||


62.రామాయావేదితం సర్వం ప్రణయాద్దుఃఖితేన చ |
   
    ప్రతిజ్ఞాతం చ రామేణ తదా వాలివధం ప్రతి ||


63.వాలినశ్చ బలం తత్ర కథయామాస వానరః |
    
    సుగ్రీవః శంకితశ్చాసీన్నిత్యం వీర్యేణ రాఘవే ||


64.రాఘవః ప్రత్యయార్థం తు దుందుభేః కాయముత్తమమ్ |
   
    దర్శయామాస సుగ్రీవో మహాపర్వత సన్నిభం ||


65.ఉత్స్మయిత్వా మహాబాహుః ప్రేక్ష్య చాస్థి మహాబలః |
    
    పాదాంగుష్ఠేన చిక్షేప సంపూర్ణం దశయోజనమ్ ||


66.బిభేద చ పునః సాలాన్ సప్తైకేన మహేషుణా |
    
    గిరిం రసాతలం చైవ జనయన్ ప్రత్యయం తదా ||


67.తతః ప్రీతమనాస్తేన విశ్వస్తః స మహాకపిః |
   
    కిష్కింధాం రామసహితో జగామ చ గుహాం తదా ||


68.తతోఽగర్జద్ధరివరః సుగ్రీవో హేమపింగళః |
   
    తేన నాదేన మహతా నిర్జగామ హరీశ్వరః ||


69.అనుమాన్య తదా తారాం సుగ్రీవేణ సమాగతః |
    
    నిజఘాన చ తత్రైనం శరేణైకేన రాఘవః ||


70.తతః సుగ్రీవవచనాత్ హత్వా వాలినమాహవే |
   
    సుగ్రీవమేవ తద్రాజ్యే రాఘవః ప్రత్యపాదయత్ ||


71.స చ సర్వాన్సమానీయ వానరాన్వానరర్షభః |
   
    దిశః ప్రస్థాపయామాస దిదృక్షుర్జనకాత్మజామ్ ||


72.తతో గృధ్రస్య వచనాత్సంపాతేర్హనుమాన్బలీ |
    
    శతయోజనవిస్తీర్ణం పుప్లువే లవణార్ణవమ్ ||


73.తత్ర లంకాం సమాసాద్య పురీం రావణపాలితామ్ |
    
    దదర్శ సీతాం ధ్యాయంతీం అశోకవనికాం గతామ్ ||


74.నివేదయిత్వాఽభిజ్ఞానం ప్రవృత్తిం చ నివేద్య చ |
    
    సమాశ్వాస్య చ వైదేహీం మర్దయామాస తోరణమ్ ||


75.పంచ సేనాగ్రగాన్హత్వా సప్త మంత్రిసుతానపి |
  
    శూరమక్షం చ నిష్పిష్య గ్రహణం సముపాగమత్ ||


76.అస్త్రేణోన్ముక్తమాత్మానం జ్ఞాత్వా పైతామహాద్వరాత్ |
    
   మర్షయన్రాక్షసాన్వీరో యంత్రిణస్తాన్యదృచ్ఛయా ||


77.తతో దగ్ధ్వా పురీం లంకాం ఋతే సీతాం చ మైథిలీమ్ |
     
    రామాయ ప్రియమాఖ్యాతుం పునరాయాన్మహాకపిః ||


78.సోఽభిగమ్య మహాత్మానం కృత్వా రామం ప్రదక్షిణమ్ |
    
    న్యవేదయదమేయాత్మా దృష్టా సీతేతి తత్త్వతః ||


79.తతః సుగ్రీవసహితో గత్వా తీరం మహోదధేః |
    
    సముద్రం క్షోభయామాస శరైరాదిత్యసన్నిభైః ||


80.దర్శయామాస చాత్మానం సముద్రః సరితాం పతిః |
   
    సముద్రవచనాచ్చైవ నలం సేతుమకారయత్ ||


81.తేన గత్వా పురీం లంకాం హత్వా రావణమాహవే |
   
    రామస్సీతామనుప్రాప్య పరాం వ్రీడాముపాగమత్ ||


82.తామువాచ తతో రామః పరుషం జనసంసది |
    
   అమృష్యమాణా సా సీతా వివేశ జ్వలనం సతీ ||


83.తతోఽగ్నివచనాత్సీతాం జ్ఞాత్వా విగతకల్మషాం |
     
    బభౌ రామస్సంప్రహృష్టః పూజితస్సర్వదైవతైః ||


84.కర్మణా తేన మహతా త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ |
    
    సదేవర్షిగణం తుష్టం రాఘవస్య మహాత్మనః ||


85.అభ్యషించత్స లంకాయాం రాక్షసేంద్రం విభీషణమ్ |
    
    కృతకృత్యస్తదా రామో విజ్వరః ప్రముమోద హ ||


86.దేవతాభ్యో వరం ప్రాప్య సముత్థాప్య చ వానరాన్ |
    
    అయొధ్యాం ప్రస్థితో రామః పుష్పకేణ సుహృద్వృతః ||


87.భరద్వాజాశ్రమం గత్వా రామస్సత్యపరాక్రమః |
    
   భరతస్యాన్తికం రామో హనూమంతం వ్యసర్జయత్ ||


88.పునరాఖ్యాయికాం జల్పన్ సుగ్రీవసహితశ్చ సః |
    
    పుష్పకం తత్సమారుహ్య నందిగ్రామం యయౌ తదా ||


89.నందిగ్రామే జటాం హిత్వా భ్రాతృభిః సహితోఽనఘః |
   
    రామః సీతామనుప్రాప్య రాజ్యం పునరవాప్తవాన్ ||


90.ప్రహృష్టముదితో లోకస్తుష్టః పుష్టః సుధార్మికః |
    
    నిరాయమో హ్యరోగశ్చ దుర్భిక్ష భయవర్జితః ||


91.న పుత్రమరణం కించిద్ద్రక్ష్యంతి పురుషాః క్వ చిత్ |
  
    నార్యశ్చావిధవా నిత్యం భవిష్యంతి పతివ్రతాః ||


92.న చాగ్నిజం భయం కించిత్ నాప్సు మజ్జంతి జంతవః |
   
    న వాతజం భయం కించిత్ నాపి జ్వరకృతం తథా ||


93.న చాపి క్షుద్భయం తత్ర న తస్కరభయం తథా |
   
    నగరాణి చ రాష్ట్రాణి ధన ధాన్యయుతాని చ ||


94.నిత్యం ప్రముదితాస్సర్వే యథా కృతయుగే తథా |
    
    అశ్వమేధశతైరిష్ట్వా తథా బహుసువర్ణకైః ||


95.గవాం కోట్యయుతం దత్వా బ్రహ్మలోకం ప్రయాస్యతి |
    
    అసంఖ్యేయం ధనం దత్వా బ్రాహ్మణేభ్యో మహాయశాః ||


96.రాజవంశాన్ శతగుణాన్ స్థాపయిష్యతి రాఘవః |
    
    చాతుర్వర్ణ్యం చ లోకేఽస్మిన్ స్వే స్వే ధర్మే నియోక్ష్యతి ||


97.దశవర్షసహస్రాణి దశవర్షశతాని చ |
     
    రామో రాజ్యముపాసిత్వా బ్రహ్మలోకం గమిష్యతి ||


ఫలశ్రుతి:


98.ఇదం పవిత్రం పాపఘ్నం పుణ్యం వేదైశ్చ సమ్మితమ్ |
   
    యః పఠేద్రామచరితం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ||


99.ఏతదాఖ్యానమాయుష్యం పఠన్రామాయణం నరః |
   
    సపుత్రపౌత్రః సగణః ప్రేత్య స్వర్గే మహీయతే ||


100.పఠన్ ద్విజో వాగృషభత్వమీయాత్
     
     స్యాత్ క్షత్రియో భూమిపతిత్వమీయాత్ |
     
     వణిగ్జనః పణ్యఫలత్వమీయాత్
     
     జనశ్చ శూద్రోఽపి మహత్త్వమీయాత్ ||||ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే 

  శ్రీరామాయణ కథాసంక్షేపో నామ ప్రథమస్సర్గః ||Click here to Download

No comments:

Post a Comment