Sunday, 11 September 2016

vishnusahasranaama stotram | Pujalu nomulu vratalu

     

                 Vishnusahasranaama stotram
               

                     శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్రోత్రము

పూర్వ పీఠికా
1.శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్బుజమ్
  ప్రసన్న వనం ద్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ।।

2.యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యః పారిసద్య: పరవశ్శతమ్
  విఘ్నం విఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే।।

3.వ్యాసం వశిష్ట నప్తారం శక్తేపౌత్రమ కల్మషం
   పరాశరాత్మజం వంన్దే శుకదాతం తపోనిధిం।।

4.వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణువే।
  నమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్టాయ నమో నమ: ।।

5.అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే।
   సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే।।

6.యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంథనాత్।
  విముచ్యతే నమ స్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే।।
  ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే।।

   శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ

7.శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని సర్వశః
   యుథిష్టరః శాన్తనవం పునరే వాభ్యభాషిత।।

  యుధిష్టర ఉవాచ

8.కిమేకం దైవతం లోకే కింవాప్యేకం పరాయణం।
  స్తువంతః కః కమర్చన్తః ప్రాప్నుయుర్మానవా శ్శుభమ్।।

9.కో థర్మ స్సర్వ థర్మాణాం భవత: పరమో మత:
  కింజప న్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మ సంసార భంధనాత్।।

  శ్రీభీష్మ ఉవాచ

10.జగత్ర్పభుం దేవదేవ మనతం పురుషోత్తమం।
    స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుష స్సతతోత్థిత:।।

11.తమేవ చా ర్చయన్నిత్యం సర్వ లోక మహేశ్వరం।
   లోకధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదు:ఖాతి గో భవేత్।।

12.బ్రహ్మణ్యం సర్వ థర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్।
    లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్।।
13.ఏషమే సర్వథర్మాణాం థర్మోధికతమో మత:
    యద్భక్తా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చే న్నరస్సదా।।

14.పరమం యో మహత్తేజ: పరమం యో మహత్తప:
    పరమం యో మహద్భ్రహ్మ పరమం : పరాయణమ్।।

15.పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాంచ మంగళం |
    దైవతం దైవతానాంచ భూతానాం యో వ్యయ: పిత:।।

16.యత స్సర్వాణి భూతాని భవన్తాది యుగాగమే।
    యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యగక్షయే।।

17.తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాధస్య భూపతే।
    విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శృణు పాప భయా పహమ్।।
18.యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన:
    ఋషిభి: పరి గీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే।।

19.ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదోవ్యాసో మహాముని:
    ఛందో నుష్టు ప్తథా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుత: ||

20.అమృతాం శూద్బవో బీజం శక్తి ర్దేవకీ నందన: |
    త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్ధే వినియుజ్యతే।।

21.విష్ణుం జిష్ణుం మహా విష్ణుం ప్రభు విష్ణుం మహేశ్వరం।
    అనేక రూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్।।

ధ్యానం
1.క్షీరోదన్వత్ర్పదేశే శుచిమణి విలశత్ సైకతే మౌక్తికానాం
మాలాక్లప్తసనస్థః స్పటిక మణినిభైర్మౌక్తికై ర్మండితాఙ్గః||

2.శుభ్రై రభ్రైరదభ్రై రుపరి విరచితై ర్ముక్త పీయూషవరైః
ఆనన్దీ నః పునీయాదరినళిన గదా శఙ్ఖ పాణి ర్ముకుందః।।

3.భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్యియ దసు రనిల శ్చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే
కర్ణా వాశా శిరో ద్యౌ ర్ముఖమపి దహనో యస్య వాసోయమబ్దిః||

4.అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
  చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణు మీశం నమామి।।

5.శాన్తాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం
  విశ్వాకారం గగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గం

6.లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం
  వందే విష్ణుం భవ భయహరం సర్వలోకైక నాధమ్।।

7.మేఘ శ్యామం పీత కౌశే వాసం శ్రీవత్సాఙ్గమ్ కౌస్తుభోద్భాసితాంఙ్గమ్
  పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం- విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్ ||

8.సశంఙ్ఖచక్రం సకిరీట కుండలం- సపీత వస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్
  సహార వక్షస్స్థలశోభి కౌస్తుభం-నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్||

9.చాయాయం పారిజాతస్య హేమ సింహాస నోపరి
  ఆసీనం అంబుద శ్యామం ఆయతాక్షం అలంకృతం
  చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసం
  రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే।।

పూర్వపీఠిక

1.ఓం విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః |
  భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః ||

2.పూతాత్మా పరమాత్మా ముక్తానాంపరమాగతిః |
   అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ ||

3.యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః |
   నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః ||

4.సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయః |
  సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః ||

5.స్వయంభూః శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః |
  అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః ||

6.అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభోఽమరప్రభుః |
   విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః ||

7.అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః |
  ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్ ||

8.ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః |
   హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః ||

9.ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః |
   అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ ||

10.సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః |
    అహః సంవత్సరో వ్యాలః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః ||
11.అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః |
   వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిఃసృతః ||

12.వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మాఽసమ్మితః సమః |
    అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః ||

13.రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః |
    అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్వరారోహో మహాతపాః ||

14.సర్వగః సర్వవిద్భానుర్విష్వక్సేనో జనార్దనః |
    వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః ||

15.లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః |
    చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః ||

16.భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః |
    అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః ||

17.ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః |
    అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః ||

18.వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |
    అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః ||
19.మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
    అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ ||

20.మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః |
     అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః ||

21.మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః |
    హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః ||

22.అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః |
    అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా ||

23.గురుర్గురుతమో ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః |
    నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః ||

24.అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః |
    సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ||

25.ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః |
    అహః సంవర్తకో వహ్నిరనిలో ధరణీధరః ||

26.సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః |
    సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్జహ్నుర్నారాయణో నరః ||

27.అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః |
    సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ||

28.వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృషపర్వా వృషోదరః |
    వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ||

29.సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః |
    నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః ||

30.ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |
    ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్రశ్చంద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః ||

31.అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః |
    ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః ||

32.భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనోఽనలః |
   కామహా కామకృత్కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః ||

33.యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః |
    అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్ ||

34.ఇష్టోఽవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః |
     క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః ||

35.అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః |
    అపాంనిధిరధిష్ఠానమప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః ||

36.స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః |
    వాసుదేవో బృహద్భానురాదిదేవః పురందరః ||

37.అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః |
     అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః ||

38.పద్మనాభోఽరవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ |
    మహర్ద్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః ||

39.అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః |
    సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః ||

40.విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః |
    మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః ||

41.ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః |
    కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః ||

42.వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః |
    పరర్ద్ధిః పరమస్పష్టస్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః ||

43.రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయోఽనయః |
    వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః ||

44.వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః |
    హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః ||

45.ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః |
    ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః ||

46.విస్తారః స్థావరస్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ |
    అర్థోఽనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః ||

47.అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోఽభూర్ధర్మయూపో మహామఖః |
    నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః ||

48.యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః |
    సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్ ||

49.సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |
    మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః ||

50.స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ |
    వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః ||

51.ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్క్షరమక్షరమ్ |
    అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః ||

52.గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః |
    ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః ||

53.ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః |
    శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః ||

54.సోమపోఽమృతపః సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః |
    వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్త్వతాంపతిః ||

55.జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందోఽమితవిక్రమః |
    అంభోనిధిరనంతాత్మా మహోదధిశయోఽంతకః ||

56.అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః |
    ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః ||

57.మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః |
    త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ ||

58.మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ |
    గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః ||

59.వేధాః స్వాంగోఽజితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణోఽచ్యుతః |
    వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః ||

60.భగవాన్ భగహాఽఽనందీ వనమాలీ హలాయుధః |
    ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః ||

61.సుధన్వా ఖండపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః |
    దివఃస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః ||

62.త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |
    సన్న్యాసకృచ్ఛమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్ ||

63.శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః |
     గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః ||

64.అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః |
    శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః ||

65.శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |
    శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్లోకత్రయాశ్రయః ||

66.స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః |
    విజితాత్మాఽవిధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ||

67.ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షురనీశః శాశ్వతస్థిరః |
    భూశయో భూషణో భూతిర్విశోకః శోకనాశనః ||

68.అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |
    అనిరుద్ధోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః ||

69.కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః |
    త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః ||

70.కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః |
    అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుర్వీరోఽనంతో ధనంజయః ||

71.బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః |
    బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః ||

72.మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః |
    మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః ||

73.స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః |
  పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః ||

74.మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః |
   వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః ||

75.సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః |
    శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః ||

76.భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయోఽనలః |
    దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరోఽథాపరాజితః ||

77.విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిర్దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ |
    అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః ||

78.ఏకో నైకః స్తవః కః కిం యత్తత్పదమనుత్తమమ్ |
    లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః ||

79.సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ |
    వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీరచలశ్చలః ||

80.అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్ |
    సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః ||

81.తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః |
    ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః ||

82.చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః |
    చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేదవిదేకపాత్ ||

83.సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః |
    దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా ||

84.శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః |
    ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః ||
85.ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః |
    అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ ||

86.సువర్ణబిందురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః |
    మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః ||

87.కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనోఽనిలః |
    అమృతాంశోఽమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః ||

88.సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |
    న్యగ్రోధోఽదుంబరోఽశ్వత్థశ్చాణూరాంధ్రనిషూదనః ||

89.సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః |
    అమూర్తిరనఘోఽచిన్త్యో భయకృద్భయనాశనః ||

90.అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ |
    అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః ||

91.భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః |
    ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః ||

92.ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః |
    అపరాజితః సర్వసహో నియంతాఽనియమోఽయమః ||

93.సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః |
    అభిప్రాయః ప్రియార్హోఽర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః ||

94.విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః |
    రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః ||

95.అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజోఽగ్రజః |
    అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠానమద్భుతః ||

96.సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః |
    స్వస్తిదః స్వస్తికృత్స్వస్తి స్వస్తిభుక్స్వస్తిదక్షిణః ||

97.అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః |
    శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః ||

98.అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాంవరః |
    విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ||

99.ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః |
    వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః ||

100.అనంతరూపోఽనంతశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః |
      చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః ||

101.అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః |
      జననో జనజన్మాదిర్భీమో భీమపరాక్రమః ||

102.ఆధారనిలయోఽధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః |
     ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః ||

103.ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ప్రాణజీవనః |
     తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః ||

104.భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః |
      యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః ||

105.యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞసాధనః |
      యజ్ఞాంతకృద్ యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ ||

106.ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః |
      దేవకీనందనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః ||

107.శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః |
      రథాంగపాణిరక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః ||
          
       శ్రీసర్వప్రహరణాయుధ ఓమ్ నమః ఇతి |

  108.వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ నందకీ ||
       శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోఽభిరక్షతు ||
       శ్రీ వాసుదేవోఽభిరక్షతు ఓమ్ నమ ఇతి |
  
పై రెండు శ్లోకములు107-108 రెండు సార్లు చదవాలి
         
ఉత్తరపీఠిక
1.ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః |
  నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ ||

2. ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ |
   నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ మానవః ||

3.వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్ |
  వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ ||

4.ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ |
   కామానవాప్నుయాత్కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ప్రజామ్ ||

5.భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః |
  సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ప్రకీర్తయేత్ ||

6.యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ |
  అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ ||

7. భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి |
  భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్బలరూపగుణాన్వితః ||

8.రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ |
  భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః ||

9.దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్ |
   స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః ||

10.వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః |
    సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్ ||

11. వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ |
    జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే ||

12.ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |
    యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాంతిశ్రీధృతిస్మృతికీర్తిభిః ||

13. క్రోధో మాత్సర్యం లోభో నాశుభా మతిః |
    భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే ||

14.ద్యౌః సచంద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః |
   వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః ||

15.ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్ |
    జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్ ||

16.ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః |
    వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ ||

17.సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్పతే |
    ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః ||

18.ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః |
    జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ ||

19.యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాది కర్మ |
    వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ ||

20.ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః |
    త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః ||

21.ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితమ్ |
    పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని ||

22.విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్ |
    భజంతి యే పుష్కరాక్షం తే యాంతి పరాభవమ్ ||
    తే యాంతి పరాభవమ్ ఓమ్ నమ ఇతి |

అర్జున ఉవాచ-
23.పద్మపత్రవిశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ |
    భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన ||

శ్రీభగవానువాచ-
24.యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ |
    సోహఽమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ సంశయః ||
    స్తుత ఏవ సంశయ ఓమ్ నమ ఇతి |

వ్యాస ఉవాచ-
25.వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్ |
    సర్వభూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽస్తు తే ||
    శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుత ఓమ్ నమ ఇతి |

పార్వత్యువాచ-
26.కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకమ్ |
    పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో ||

ఈశ్వర ఉవాచ-
27.శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
    సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ||
    శ్రీరామనామ వరానన ఓమ్ నమ ఇతి |

బ్రహ్మోవాచ-
28.నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే |
    సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమః ||
    సహస్రకోటీ యుగధారిణే ఓమ్ నమ ఇతి |

సంజయ ఉవాచ-
29.యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |
    తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ ||

శ్రీభగవానువాచ-

30.అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |
     తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ ||

31.పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతామ్ |
    ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ||

32.ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు వ్యాధిషు వర్తమానాః |
     సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతు ||

33. దక్షర పదభ్రష్ఠం మాత్రాహీనంతు ద్భవేత్
    తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే ।।

34.కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్ |
    కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||

        || ఇతి శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Click here to download

No comments:

Post a comment