Monday, 12 September 2016

Hanuman Calisa in Telugu | Pujalu nomulu vratalu

                   Hanuman Calisa in Telugu

       hanumana chaalisa,hanumana bajans

Hanumana Calisa in Telugu


దోహా
శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార
బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార ||
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||

                              చౌపాయీ
1.జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ||
2.రామ దూత అతులిత బల ధామా |అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||
3.మహావీర విక్రమ బజరంగీ |కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
4.కంచన బరన విరాజ సువేసా |కానన కుండల కుంచిత కేశా ||
5.హాథ వజ్ర ధ్వజా విరాజై |కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||
6.సంకర సువన కేసరీనందన |తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ||
7.విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ||
8.ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |రామ లఖన సీతా మన బసియా ||
9.సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా |వికట రూప ధరి లంక జరావా ||
10.భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||
11.లాయ సజీవన లఖన జియాయే |శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||
12.రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ||
13.సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ |అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ||
14.సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |నారద శారద సహిత అహీశా ||
15.యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే |కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ||
16.తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా |రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||
17.తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా |లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||
18.యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ||
19.ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ||
20.దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||
21.రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |హోత ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||
22.సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా |తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||
23.ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ||
24.భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |మహావీర జబ నామ సునావై ||
25.నాశై రోగ హరై సబ పీరా |జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||
26.సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||
27.సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||
28.ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||
29.చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ||
30.సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |అసుర నికందన రామ దులారే ||
31.అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |అస బర దీన జానకీ మాతా ||
32.రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||
33.తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||
34.అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ||
35.ఔర దేవతా చిత్త ధరయీ |హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||
36.సంకట కటై మిటై సబ పీరా |జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||
37.జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ||
38.యహ శత బార పాఠ కర కోయీ |ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ||
39.జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
40.తులసీదాస సదా హరి చేరా |కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||


దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||

Click here to doenload

No comments:

Post a Comment