Wednesday, 31 August 2016

Sai Baba asthotaram in telugu | Pujalu nomulu vratalu

      

                             Sai Baba asthotaram in Telugu


Pujalu nomulu vratalu


Sri Sai Baba Asthotaram

1.   ఓం సాయినాథాయ నమః
2.   ఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః
3.   ఓం శ్రీ రామకృష్ణ మారుత్యాది రూపాయ నమః
4.   ఓం శేషశాయినే నమః
5.   ఓం గోదావరీతట శిరడీ వాసినే నమః
6.   ఓం భక్త హృదాలయాయ నమః
7.   ఓం సర్వహృద్వాసినే నమః
8.   ఓం భూతావాసాయ నమః
9.   ఓం భూత భవిష్యద్భావవర్జతాయ నమః
10.         ఓం కాలాతీ తాయ నమః
11.        ఓం కాలాయ నమః
12.         ఓం కాలకాలాయ నమః
13.         ఓం కాల దర్పదమనాయ నమః
14.         ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
15.         ఓం అమర్త్యాయ నమః
16.         ఓం మర్త్యాభయ ప్రదాయ నమః
17.         ఓం జీవాధారాయ నమః
18.         ఓం సర్వాధారాయ నమః
19.         ఓం భక్తా వన సమర్థాయ నమః
20.         ఓం భక్తావన ప్రతిఙ్ఞాయ నమః
21.         ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః
22.         ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః
23.         ఓం ధన మాంగల్యదాయ నమః
24.         ఓం బుద్ధీ సిద్ధీ దాయ నమః
25.         ఓం పుత్ర మిత్ర కళత్ర బంధుదాయ నమః
26.         ఓం యోగక్షేమ మవహాయ నమః
27.         ఓం ఆపద్భాంధవాయ నమః
28.         ఓం మార్గ బంధవే నమః
29.         ఓం భుక్తి ముక్తి సర్వాపవర్గదాయ నమః
30.         ఓం ప్రియాయ నమః
31.         ఓం ప్రీతివర్ద నాయ నమః
32.         ఓం అంతర్యానాయ నమః
33.         ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః
34.         ఓం ఆనంద దాయ నమః
35.         ఓం ఆనందదాయ నమః
36.         ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
37.         ఓం ఙ్ఞాన స్వరూపిణే నమః
38.         ఓం జగతః పిత్రే నమః
39.         ఓం భక్తా నాం మాతృ దాతృ పితామహాయ నమః
40.         ఓం భక్తా భయప్రదాయ నమః
41.         ఓం భక్త పరాధీ నాయ నమః
42.         ఓం భక్తానుగ్ర హకాతరాయ నమః
43.         ఓం శరణాగత వత్సలాయ నమః
44.         ఓం భక్తి శక్తి ప్రదాయ నమః
45.         ఓం ఙ్ఞాన వైరాగ్యదాయ నమః
46.         ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః
47.         ఓం సంశయ హృదయ దౌర్భల్య పాపకర్మవాసనాక్షయక రాయ నమః
48.         ఓం హృదయ గ్రంధభేద కాయ నమః
49.         ఓం కర్మ ధ్వంసినే నమః
50.         ఓం శుద్ధసత్వ స్ధితాయ నమః
51.         ఓం గుణాతీ తగుణాత్మనే నమః
52.         ఓం అనంత కళ్యాణగుణాయ నమః
53.         ఓం అమిత పరాక్ర మాయ నమః
54.         ఓం జయినే నమః
55.         ఓం జయినే నమః
56.         ఓం దుర్దర్షా క్షోభ్యాయ నమః
57.         ఓం అపరాజితాయ నమః
58.         ఓం త్రిలోకేసు అవిఘాతగతయే నమః
59.         ఓం అశక్యర హితాయ నమః
60.         ఓం సర్వశక్తి మూర్త యై నమః
61.         ఓం సురూపసుందరాయ నమః
62.         ఓం సులోచనాయ నమః
63.         ఓం మహారూప విశ్వమూర్తయే నమః
64.         ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః
65.         ఓం చింత్యాయ నమః
66.         ఓం సూక్ష్మాయ నమః
67.         ఓం సర్వాంత ర్యామినే నమః
68.         ఓం మనో వాగతీతాయ నమః
69.         ఓం ప్రేమ మూర్తయే నమః
70.         ఓం సులభ దుర్ల భాయ నమః
71.         ఓం అసహాయ సహాయాయ నమః
72.         ఓం అనాధ నాధయే నమః
73.         ఓం సర్వభార భ్రతే నమః
74.         ఓం అకర్మానే కకర్మాను కర్మిణే నమః
75.         ఓం పుణ్య శ్రవణ కీర్త నాయ నమః
76.         ఓం తీర్ధాయ నమః
77.         ఓం వాసుదేవాయ నమః
78.         ఓం సతాంగ తయే నమః
79.         ఓం సత్పరాయణాయ నమః
80.         ఓం లోకనాధాయ నమః
81.         ఓం పావ నాన ఘాయ నమః
82.         ఓం అమృతాంశువే నమః
83.         ఓం భాస్కర ప్రభాయ నమః
84.         ఓం బ్రహ్మచర్యతశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః
85.         ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః
86.         ఓం సిద్దేశ్వరాయ నమః
87.         ఓం సిద్ద సంకల్పాయ నమః
88.         ఓం యోగేశ్వరాయ నమః
89.         ఓం భగవతే నమః
90.         ఓం భక్తావశ్యాయ నమః
91.         ఓం సత్పురుషాయ నమః
92.         ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
93.         ఓం సత్యతత్త్వబోధ కాయ నమః
94.         ఓం కామాదిష డైవర ధ్వంసినే నమః
95.         ఓం అభే దానందానుభవ ప్రదాయ నమః
96.         ఓం సర్వమత సమ్మతాయ నమః
97.         ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః
98.         ఓం శ్రీ వేంకటేశ్వర మణాయ నమః
99.         ఓం అద్భుతానంద చర్యాయ నమః
100.    ఓం ప్రపన్నార్తి హరయ నమః
101.    ఓం సంసార సర్వ దు:ఖక్షయకార కాయ నమః
102.    ఓం సర్వ విత్సర్వతోముఖాయ నమః
103.    ఓం సర్వాంతర్భ హిస్థితయ నమః
104.    ఓం సర్వమంగళ కరాయ నమః
105.    ఓం సర్వాభీష్ట ప్రదాయ నమః
106.    ఓం సమర సన్మార్గ స్థాపనాయ నమః
107.    ఓం సచ్చిదానంద స్వరూపాయ నమః
108.    ఓం శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథాయ నమః

Click here to downloadNo comments:

Post a Comment