Monday, 17 July 2017

Sri Hayagreeva Stotram in Telugu~ Pujalu Nomulu Vratalu

Sri Hayagreeva Stotram in Telugu

Sri Hayagreeva Stotram in Telugu,Sri Hayagreeva Stotram in English
శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం : మంత్రమును రోజుకు 9,11,18,21,58,108 సార్లు విద్యార్థులు పఠించడం వలన తప్పక పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అవుతారు.

                
శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం
1.జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం
 ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||

2.స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం
  సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం |
  అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం
  హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||

3.సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం
  లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః |
  కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం
  హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||

4.ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః
  ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా |
  వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా
  వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ||

5.విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం
  విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం |
  దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం
  దేవం హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ||

6.అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచైః
 అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారాం |
 స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ
 కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ||

7.దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః-
  దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ |
  వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః
  స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ||

8.మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరించః
 వాచాం నిధేర్వాంఛితభాగధేయః |
 దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయోఽపి
 అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్నచేత్త్వమ్ ||

9.వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్త్వే
  బృహస్పతిం వర్తయసే యతస్త్వం |
  తేనైవ దేవ త్రిదేశేశ్వరాణా
  అస్పృష్టడోలాయితమాధిరాజ్యమ్ ||

  10.అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తోః
   ఆతస్థివాన్మంత్రమయం శరీరం |
   అఖండసారైర్హవిషాం ప్రదానైః
   ఆప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే ||

11.యన్మూల మీదృక్ప్రతిభాతత్త్వం
   యా మూలమామ్నాయమహాద్రుమాణాం |
   తత్త్వేన జానంతి విశుద్ధసత్త్వాః
   త్వామక్షరామక్షరమాతృకాం త్వాం ||

12.అవ్యాకృతాద్వ్యాకృతవానసి త్వం
   నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వం |
   శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం
   వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః ||

13.ముగ్ధేన్దునిష్యన్దవిలోభనీయాం
   మూర్తిం తవానన్దసుధాప్రసూతిం |
   విపశ్చితశ్చేతసి భావయన్తే
   వేలాముదారామివ దుగ్ధ సిన్ధోః ||

14.మనోగతం పశ్యతి యస్సదా త్వాం
  మనీషిణాం మానసరాజహంసం |
  స్వయంపురోభావవివాదభాజః
  కింకుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్ ||

15.అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వాం
   ఆప్లావయన్తం విశదైర్మయూఖైః |
   వాచాం ప్రవాహైరనివారితైస్తే
   మందాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే ||

16.స్వామిన్భవద్ద్యానసుధాభిషేకాత్
   వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్దం |
   అలక్షితే క్వాపి నిరూఢ మూలం
   అంగ్వేష్వి వానన్దథుమఙ్కురన్తమ్ ||

17.స్వామిన్ప్రతీచా హృదయేన ధన్యాః
   త్వద్ధ్యానచంద్రోదయవర్ధమానం |
   అమాన్తమానందపయోధిమన్తః
   పయోభి రక్ష్ణాం పరివాహయన్తి ||

18.స్వైరానుభావాస్ త్వదధీనభావాః
   సమృద్ధవీర్యాస్త్వదనుగ్రహేణ |
   విపశ్చితోనాథ తరన్తి మాయాం
  వైహారికీం మోహనపిఞ్ఛికాం తే ||

19.ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకాః
  ప్రత్యగ్రనిశ్శ్రేయససంపదో మే |
  సమేధిషీరం స్తవ పాదపద్మే
  సఙ్కల్పచిన్తామణయః ప్రణామాః ||

20.విలుప్తమూర్ధన్యలిపిక్రమాణా
   సురేన్ద్రచూడాపదలాలితానాం |
  త్వదంఘ్రి రాజీవరజఃకణానాం
  భూయాన్ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్ ||

21.పరిస్ఫురన్నూపురచిత్రభాను
   ప్రకాశనిర్ధూతతమోనుషంగా |
   పదద్వయీం తే పరిచిన్మహేఽన్తః
   ప్రబోధరాజీవవిభాతసన్ధ్యామ్ ||

22.త్వత్కిఙ్కరాలంకరణోచితానాం
   త్వయైవ కల్పాన్తరపాలితానాం |
  మంజుప్రణాదం మణినూపురం తే
  మంజూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః ||
23.సంచిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థాన్
  సన్ధుక్షయన్తం సమయప్రదీపాన్ |
  విజ్ఞానకల్పద్రుమపల్లవాభం
  వ్యాఖ్యానముద్రామధురం కరం తే ||

24.చిత్తే కరోమి స్ఫురితాక్షమాలం
   సవ్యేతరం నాథ కరం త్వదీయం |
   జ్ఞానామృతోదంచనలంపటానాం
  లీలాఘటీయన్త్రమివాఽఽశ్రితానామ్ ||

25.ప్రబోధసిన్ధోరరుణైః ప్రకాశైః
  ప్రవాళసఙ్ఘాతమివోద్వహన్తం |
  విభావయే దేవ స పుస్తకం తే
  వామం కరం దక్షిణమాశ్రితానామ్ ||

26.తమాం సిభిత్త్వావిశదైర్మయూఖైః
  సమ్ప్రీణయన్తం విదుషశ్చకోరాన్ |
  నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే
  శరద్ఘనేచన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్ ||

27.దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయాః
  దయాతరంగానుచరాః కటాక్షాః |
  శ్రోత్రేషు పుంసామమృతంక్షరన్తీం
  సరస్వతీం సంశ్రితకామధేనుమ్ ||

28.విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ
   విదగ్ధగోష్ఠీ సమరాంగణేషు |
   జిగీషతో మే కవితార్కికేంద్రాన్
   జిహ్వాగ్రసింహాసనమభ్యుపేయాః ||

29.త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్నః
   త్వాముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా |
   స్వామిన్సమాజేషు సమేధిషీయ
   స్వచ్ఛన్దవాదాహవబద్ధశూరః ||

30.నానావిధానామగతిః కలానాం
  న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః |
  ధ్రువం తవాఽనాధ పరిగ్రహాయాః
  నవ నవం పాత్రమహం దయాయాః ||

31.అకమ్పనీయాన్యపనీతిభేదైః
   అలంకృషీరన్ హృదయం మదీయమ్ |
  శంకా కళంకా పగమోజ్జ్వలాని
  తత్త్వాని సమ్యంచి తవ ప్రసాదాత్ ||

32.వ్యాఖ్యాముద్రాం కరసరసిజైః పుస్తకం శంఖచక్రే
   భిభ్రద్భిన్న స్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః |
   అమ్లానశ్రీరమృతవిశదైరంశుభిః ప్లావయన్మాం
   ఆవిర్భూయాదనఘమహిమామానసే వాగధీశః ||

33.వాగర్థసిద్ధిహేతోఃపఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా
   కవితార్కికకేసరిణా వేఙ్కటనాథేన విరచితామేతామ్ ||

Other Stotras
Lakshmidevi kataksham kosam-3 శ్రావణమాసం లో లక్ష్మి కటాక్షం-డబ్బే డబ్బు
No comments:

Post a Comment